KİŞİSEL VERİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI 6698 SAYILI “KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU” VE “AYDINLATMA METNİ”

A. Tab Tur Turizm şirketi, şu anda ziyaret etmekte olduğunuz ve sahibi olduğu www.marathon-istanbul.com web sitesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat çerçevesindeki konumu ile “Veri Sorumlusu”dur.

Tab Tur Turizm olarak, KVKK uyarınca yeniden belirlediğimiz “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” ve  “Gizlilik Bildirimi”miz gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği ve korunmasına azami duyarlılık göstermekteyiz (*). Şu anda ziyaret etmekte olduğunuz web sitemiz ve sunduğumuz konaklama, tur, transfer, lokanta hizmetleri ile Tab Tur Turizm’den yararlanan konuklarımız ve iş ilişkilerimiz olan her türlü gerçek ve tüzel kişi dahil olmak üzere, bizimle paylaşılmış bulunan kişisel verilerin korunması konusunu duyarlılıkla önemsediğimizin bilinmesini isteriz. Bu konuda 6698 sayılı KVKK ve ilgili yönetmeliklerin öngördüğü teknik ve idari tedbirleri de almış bulunuyoruz. Bu bağlamda Tab Tur Turizm’in öncelikle bilgisayar sistemleri, kullandığı yazılımlar, İnternet bağlantı altyapıları yenilenmiş ve gerekli teknik denetimler yapılmıştır. Öte yandan aldığımız idari tedbirler arasında Tab Tur Turizm çalışanları ile kişisel verilerin gizliliği konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarına da geniş çaplı yer verilmektedir.

Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK ve ilgili mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi aşağıda açıkladığımız biçimde kaydetmekte, işlemekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız

Tab Tur Turizm’in “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için şu adresleri kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

 • Başvuru Adresi: Tab Tur Turizm, Reha Yurdakul Sk. No: 22/5 Şişli 34381 İstanbul, Türkiye.
 • Başvuru E-posta Adresi: tabturizm@turquie-passion.com 

 

 •  (*) Tab Tur Turizm’in “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkı saklıdır.

 

B. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

KVKK’na uygun olarak, kişisel verileriniz Tab Tur Turizm tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Tab Tur Turizm’in ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız, web sitemizi ziyaret ettiğiniz veya çevrimiçi rezervasyon yaptığınız sürece güncellenerek işlenebilecektir.

Sizlerden açık rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında yer alan hukuka uygunluk nedenlerine uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, aşağıdaki (E) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından şu durumlarda ve amaçlarla işlenebilecektir:

 1. Önemli bir haberimiz olduğunda onu iletmek için kullandığımız “Turquie-passion le blog” başlıklı elektronik bültene abone olmak gibi, Tab Tur Turizm tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden, genel ve özel kampanyalardan, promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlardan haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 2. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sizlerin gereksinimlerinize göre özelleştirilerek sunulabilmesi,
 3. Tab Tur Turizm ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanabilmesi için yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar (Tab Tur Turizm’e ait yerlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreci, mali işler vb.),
 4. Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek,
 5. Pazar Araştırması ve Ar-Ge (araştırma ve geliştirme) çalışmaları yapmak ve bunun yanı sıra hizmetlerimizi, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek,
 6. Tab Tur Turizm’den talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirebilmek,
 7. Yürürlükteki yasal düzenlemelerle belirlenen bir hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek.

C. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde örneklenen amaçlar doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Tab Tur Turizm’nın sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla toplanır. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve bu metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve saklanmaktadır.

D. Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

KVKK’nun 6. maddesinde hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bazı kişisel veriler “Özel Nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biometrik ve genetik verilerdir. Tab Tur Turizm, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından KVKK’nun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında duyarlılık göstermektedir. Bununla birlikte, özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kurulu tarafından belirlenmiş veya belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla ve KVKK’na uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işleyebilir:

a. Kişisel veri sahibinin açık rızası varsa;

Konuklarımız, bazen içinde bulundukları özel durumlardan dolayı “özelleştirilmiş hizmet” talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerini Tab Tur Turizm ile paylaşabilmektedirler. Örneğin bazı gıda alerjileri nedeniyle kimi gıda maddelerini içermeyen yiyeceklerin hazırlanması, fiziki rahatsızlık ya da uyku alışkanlıkları nedeniyle daha sert ya da daha yumuşak yastık, şilte vb. istemek gibi. Konuklarımızın özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladıkları ihtiyaçlarına yönelik olarak özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve ileride Tab Tur Turizm’e tekrar geldiklerinde bu ihtiyaçları hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için, ilgili kişiden açık rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet edecek biçimde bu gibi özel nitelikli verileri işleyebiliriz.

b. Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

– Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde,

– Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının plânlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

E. İşlenen Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir

Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için, KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde kanunen yetkili kamu kurumları, iş ortakları ve tedarikçilerimiz ile özel kişilere aktarılabilir.

F. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Tab Tur Turizm, KVKK’nunda ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde, kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra kişisel verileri, turizm dalının işleyişi gereği işbirliği yapılan yurt dışı iş ortaklarına aktarma yetkisine sahiptir.

G. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce “aydınlatılma” ve “onayının alınması” hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından sonra ise “verisinin kaderini tayin etme” hakkına sahip olduğunun bilincindeyiz. Bu çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Tab Tur Turizm’e iletmeniz durumunda, talebinizin niteliğine göre bu talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırırız.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, “kişisel veri sahibi” olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi karşılarken aşağıdaki şu bilgileri de bu metinde paylaşmak zorundayız:

 • Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 • Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak Tab Tur Turizm tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Buna karşılık, kişisel veri niteliğinde olmayan veya Tab Tur Turizm içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin KVKK ve ilgili mevzuattan doğan bir hakkı bulunmamaktadır. Tab Tur Turizm, kişisel verileri iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir.

H. Kişisel Verilerinizin İşleneceği Süreler

KVKK’na uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni`nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz aynı kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için belirlenmiş zaman aşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

İ. Kişisel Verilerinizin Açık Rızanız Olmaksızın İşlenebileceği Haller

KVKK’nun 5. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğumuz kişisel verilerinizi, aşağıdaki hallerde, açık rızanız aranmaksızın işleyebiliriz:

Kanunlarda açıkça öngörülen haller;

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Tab Tur Turizm’nın akdettiği bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Şirketlerimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Tab Tur Turizm’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi KVKK ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Tab Tur Turizm’e iletebileceğiniz gibi, başvurunuzu https://www.Tab Tur Turizm /KVKK adresindeki “Başvuru Formunu” indirip, formu doldurup imzalayarak aşağıdaki yöntemlerden biri ile de talepte bulunabilirsiniz:

 1. Talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren formunimzalı bir nüshasını; 
  Tab Tur Turizm, Reha Yurdakul Sk. No: 22/5 Şişli 34381 İstanbul Türkiye adresine, kimliğinizi belirleyen resmi belgeler (Ör. nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport vs.) ile bizzat elden iletebilirsiniz.
 2. Dolduracağınız formuve kimliğinizi tespit edici resmi belgeleri Noter kanalıyla gönderebilir veya

iii. Dolduracağınız formu ve kimliğinizi tespit edici belgeleri elektronik ortamda; tabturizm@turquie-passion.com  adresine güvenli elektronik imzalı ya da mobil imzalı olarak,

 1. Dolduracağınız formuve kimliğinizi tespit edici belgeleri Şirketlerimize daha önce bildirdiğiniz ve Şirketlerimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle.

Tab Tur Turizm, “Veri Sorumlusu” olarak, niteliğine göre talebinizin en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabildiğinden, formu dolduran ve ekinde kimliğini tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmaz. Kimliği tespit edici resmi belgeler eklenmeyen formlar da dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde de, resmi makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.